Rajhrad - výstavba rodinných domů

Lokalita: Rajhrad - Čtvrtě
Typizace:
Cena: od 1 690 000 Kč do 2 240 000 Kč
Typ: Rodinný dům
WWW: http://www.kralovnarealit.cz/detail.php?ref_id=333564
Prodejce:
Rajhrad - výstavba rodinných domů

Prodej novostaveb rodinných domů, 10 min do Brna. Výborná dostupnost z Brna, kompletní vybavenost obce, příjemná lokalita. Prodej rodinných domů ve fázi hrubé stavby nebo domu na klíč, ŘRD i samostatné

Přízemí obsahuje vstupní část s dostatečným zázemím (vestavěné šatní skříně, WC). Dispozičně otevřená, prosluněná obytná část domu (kuchyň, jídelna a obytná hala) je propojena interiérovým schodištěm do klidového 1.patra/podkroví. Obytný prostor je současně přímo napojen proskleným výstupem na obytnou zahradní terasu a může být doplněn krbem nebo krbovými kamny. Pod schodištěm lze variantně umístit komoru. Parkování osobních vozidel je navrženo dle jednotlivých typů RD, a to buď předsazenou garáží (solitérní RD) nebo vestavěnou garáží (řadové RD). U typového RD 1 je řešeno kryté stání elegantní pergolou. I.patro (podkroví) obsahuje klidovou obytnou část domu (dětské pokoje, popř. pracovnu a ložnici) se samostatným hygienickým zázemím (WC, koupelna), kterou lze řešit dispozičně individuálně, dle požadavků konkrétního uživatele. Patrová část je doplněna prostornou lodžií nebo střešní terasou, orientovanou do zahrady. Architektonické a elegantní výtvarné řešení objektů RD je navrženo v zajímavé materiálové kombinaci: probarvená omítka, plastové výplně otvorů, dřevěné obklady, pálená event. betonová (dle spádu) střešní krytina a klempířské prvky z předzvětralého titanzinku tak, aby byla zachována co nejdelší životnost a snadná údržba. Předpokládaná barevnost fasády domků (dle prostorové vizualizace jsou navrženy pastelové odstíny cihlově červené a bílé omítky, světle hnědé odstíny dřevěných prvků a plastové rámy oken a dveří v imitaci dřeva) bude upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace. Současně budou upřesněny dispoziční varianty, které mají vliv na architektonické detaily a tvarosloví stavebních prvků. Stavebně konstrukční řešení: Založení objektů bude provedeno na základových pasech z prostého betonu. Všechny svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze zdícího stavebního systému splňující normy ČSN (např. Keratherm). Stropní konstrukce jsou navrženy keramické. Celkové ztužení objektu je zajištěno železobetonovými věnci na všech obvodových a nosných zdech. Schodiště bude tvořit ocelová nosná konstrukce, na kterou budou osazeny jednotlivé stupnice z dřevěného masivu (např. buk). Zastřešení tvoří sedlová nebo pultová střecha s pálenou event. betonovou střešní krytinou. Technické zařízení RD: Zdravotechnické instalace Vnitřní ležatá kanalizace, vedená pod podlahou objektu , bude navržena z trub PVC KG DN 100-150, svislé potrubí s trub PPs HT DN 70-100 a připojovací potrubí z trub novodurových. Ventilační potrubí bude nad střechou zakončeno ventilační hlavicí. Každé stoupací potrubí opatřeno čistícím kusem. Vnitřní rozvod studené vody z trub PP Hostalen PN 2,0, bude veden v podlaze k jednotlivým skupinám zařizovacích předmětů a k ohřívači TUV. Stoupací a připojovací potrubí bude vedeno ve zdech. Příprava teplé vody bude zajištěna v ohřívači TUV osazeném v přízemí v prostoru koupelny. Cirkulace TUV bude zajištěna cirkulačním okruhem s cirkulačním čerpadlem, osazeném v blízkosti ohřívače. Sanitární prostory jednotlivých RD jsou vybaveny standardními typy zařizovacích předmětů (např. Jika Bechyně). Plynovod a vnitřní instalace plynu Umístění hlavního uzávěru plynu HUP bude stanoveno dle technických podmínek dodavatele plynu (JMP a.s.). Vlastní instalace bude provedena z trub ocelových hladkých, černých, spojovaných svařováním, pouze dopojení bude závitovými spoji. Před každým spotřebičem bude osazen uzávěr a šroubení téhož profilu jako je přívodní nátrubek spotřebiče. Vytápění Zdrojem tepla bude závěsný kotel na spalování zemního plynu, umístěný v koupelně v přízemí objektu. Odtah spalin bude vyveden nad střechu domu. Vedle kotle bude instalován ohřívač vody s přednostním ohřevem před vytápěním, který zajistí přepínací ventil. Rozvodné potrubí k otopným tělesům bude vedeno v podlaze. K vytápění místností budou namontována ocelová desková otopná tělesa s namontovanými regulačními ventily. Vzduchotechnika Většina místností má zajištěno přirozené větrání okny, ostatní místnosti (koupelny, WC, komory atd.) jsou odvětrány nuceně ventilátory. Odvětrání varného místa kuchyňské linky je řešeno pomocí digestoře. Elektroinstalace Elektroinstalace zahrnuje světelnou a zásuvkovou instalaci, slaboproudé rozvody (rozvody pro telefon, domácí telefon a rozvod pro televizi, nadstandartně je možno instalovat kamerový systém). Rozvaděč a hlavní rozvody: Na pilíři oplocení bude osazen rozvaděč se samostatným měřením pro jednotlivé RD, ze kterého jsou pak napojeny rozvody v objektu. Rozvody budou provedeny kabely CYKY. Světelná instalace: Osvětlení jednotlivých prostor musí vyhovovat ČSN 36 0450. V jednotlivých místnostech budou provedeny vývody pro svítidla ukončené svorkou, typy svítidel určí uživatel dle vlastního výběru. Rozvody provedeny kabely CYKY a vodiči CYKYLo 2-5x1,5 pod omítkou. Zásuvková instalace: V obytných prostorech bude provedena běžná zásuvková instalace 230V, samostatně jištěné zásuvky budou osazeny pro pračku, myčku, kotel a spotřebiče o výkonu větším než 1250 W. Od kotle bude vyveden do obývacího pokoje prostorový termostat. Zásuvky v koupelně budou napojeny přes proudový chránič. Telefon: Z fasády objektu, kde bude osazena krabice KO, bude provedeno trubkování pod omítkou do míst osazení telefon. zásuvek. Domácí telefon: U vstupní branky bude osazen elektrický vrátný, elektr. zámek a volací tlačítko. V objektu RD bude osazen domácí telefon. Zvonkové tlačítko bude osazeno u vstupních dveří do objektu. Kamerový systém: Bude instalován pouze dle požadavku stavebníka jako nadstandartní vybavení RD Trubkování televize: Vlastní rozvod bude proveden do míst osazení zásuvek STA v trubce FX + koaxiální kabel. Hromosvody a uzemnění: Na střeše objektu RD bude instalováno hromosvodné jímací zařízení FeZn 8 na podpěrách uzemněné svody na uzemnění a doplněno jímacími tyčemi. Uzemnění tvořeno páskem FeZn založeným v základové spáře. Dopravní napojení: Dopravní napojení obytné zóny je řešeno přímo na stávající místní komunikaci – ulice Štefánikova. Materiálové řešení zpevněných ploch(zklidněná komunikace) v obytné zóně, je navrženo z betonové zámkové dlažby, čímž je zdůrazňena funkce obytné ulice,. Odpadové hospodářství, geologické poměry, radon: Při výstavbě nevzniknou žádné nebezpečné odpady, ostatní odpady budou likvidovány podle platných směrnic na likvidaci tuhého odpadu. Odvoz drobného komunálního odpadu z bydlení v jednotlivých RD bude řešen smluvním vztahem s vybraným subjektem na svoz a likvidaci komunálního odpadu. V rámci předprojektové přípravy byl proveden geologický průzkum a průzkum výskytu radonu. V lokalitě nebyla zjištěna hladina spodní vody a její výskyt v uvažovaných hloubkách stavební jámy se neuvažuje. Zpráva o stanovení radonového indexu stavebního pozemku konstatuje nízké zatížení, tj. není nutno provádět speciální opatření. Přípojky inženýrských sítí: Pro napojení dotčené lokality byla provedena nová kompletní infrastruktura v rámci 1.etapy výstavby, tj. páteřní rozvody inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, plynovod NTL, veřejné osvětlení, kabelové rozvody NN a telefonu. Z těchto páteřních sítí budou provedeny vlastní přípojky k jednotlivým RD.

Současnost a infrastruktura města Rajhrad. Rajhrad, nedávno povýšený na město (2000), se nachází dva kilometry jižně od Brna. Na celkové rozloze katastru 948 hektarů se více než třemi čtvrtinami podílí zemědělská půda. Žije zde 2 800 obyvatel. Město je známo především jediným a nejstarším klášterem benediktinského řádu na Moravě. Rajhrad má v současné době také četné služby a různá zařízení, jež slouží širšímu okruhu osob. Například Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, který byl zřízen Diecézní charitou a pro pacienty otevřen 1. dubna 1999. Poskytuje paliativní léčbu, tedy odstraňuje obtíže vyplývající z choroby a a stará se o pacienty, jejichž základní onemocnění je nevyléčitelné. Také poskytuje komplexní lůžkovou léčbu chronických bolestivých stavů různého původu. Jeho cílem je zlepšovat nebo alespoň zachovat kvalitu života na nejvyšší možné úrovni. Důležité místo má zde také rehabilitace, která slouží nejen nemocným hospitalizovaným v zařízení, ale poskytuje také služby ambulantní. Je to nestátní církevní zdravotnické zařízení, jediné tohoto druhu na Moravě. Nemalý význam pro Rajhrad a okolní venkovské obce má Střední odborné učiliště rajhradské s zahradnickými učebními a studijními obory”. Rajhrad ve spolupráci se třemi okolními obcemi (Holasice, Popovice a Rajhradic) připravuje mikroregion, který by měl rozšířit vzájemnou ekonomickou, ekologickou, kulturní a společenskou spolupráci

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů